RICoS, a.s., Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina, Slovensko

RICoS, a.s. je spoločnosť ktorej hlavnou aktivitou poskytovanie inšpekčných služieb na vykonávanie činností na Určených technických zariadeniach plynových, tlakových, elektrických zdvíhacích a dopravných. Nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií, konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel. Zváranie dráhových oceľových mostných konštrukcií a konštrukcií podobných mostom, koľajníc a dráhových vozidiel pre prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke dráhy, prevádzkovateľov lanových dráh a prevádzkovateľov určených technických zariadení

Inšpekčný orgán spoločnosti RICoS, a.s. – IO RICoS používa pri svojej činnosti len také postupy a metódy inšpekcie, ktoré trvale zabezpečujú zachovanie dôvernosti pri všetkých informáciách, ktoré získal pri výkone inšpekcie.
IO RICoS nezverejňuje informácie o klientoch do verejne dostupného priestoru. Výnimku zo záväzku dôvernosti o konkrétnom predmete inšpekcie alebo žiadateľovi predstavuje situácia, kedy musí inšpekčný orgán uvoľniť informácie (napr. pre Dopravný Úrad, šetrenie nehodovej udalosti a pod.), alebo na základe zmluvného vzťahu so SNAS.


Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č.NZ 66/2001, zo dňa 19.02 2001, podľa § 105 a nasl. Zák. č.513/91 Zb. Do roku 2009 hlavnou náplňou bola stavebná prevádzková údržba budov a vykonávanie opráv a montáži UTZ pre ŽSR. Od 27.05.2009 IO RICoS vykonáva inšpekčnú činnosť na určených technických zariadeniach a po získaní poverenia na výkon vzdelávacej činnosti pre pracovníkov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov aj overovanie týchto pracovníkov.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 05. 01.2017 sa mení obchodné meno našej spoločnosti z pôvodného názvu : RICoS, s. r. o., na nový názov spoločnosti :
RICoS, a. s.
Nový názov vznikol v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka zlúčením RICoS, s. r. o., ako nástupníckej spoločnosti a RAILWAY INSPECTION s. r. o., ako zrušovanou spoločnosťou, ďalej transformáciou RICOS, s. r. o., z právnej formy - spoločnosť s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.

Úvodná stránka

Vitajte na nových webových stránkach spoločnosti RICoS, a.s., kde nájdete všetky potrebné informácie o nás a našej činnosti.

2012-2024 © RICoS, a.s. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting