RICoS, a.s., Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina, Slovensko
Kritériá nestrannosti

Nestrannosť poverenej organizácie a jej zodpovedného zamestnanca spočíva v hodnotení subjektívneho názoru na stav overovaného zariadenia bez akejkoľvek zaujatosti.

Zamestnanec pri plnení svojich úloh postupuje nestranne a transparentne. Rozhoduje na základe riadne a objektívne zisteného skutkového stavu veci

Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami tohto zamestnanca, jemu blízkych osôb alebo iných fyzických osôb a právnických osôb. Na akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov je povinný bezodkladne upozorniť svojho zamestnávateľa.
Osvedčenia

Piliere našej činnosti tvorí overovacia činnosť určených technických zariadení pre prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov a stavebné práce.

2012-2024 © RICoS, a.s. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting