Zatvoriť náhľad
RICoS, a.s., Švermova 2, Vrútky 038 61, Slovensko

ŠPECIFIKÁCIA URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Časť 1

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie dopravné
D 1 Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh
D 2 Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
D 3 Osobné výťahy
D 4 Nákladné výťahy
D 5 Pohyblivé plošiny pre dopravu osôb so zníženou mobilitou
D 6 Vrátky s motorovým pohonom pre posun dráhových vozidiel
D 7 Regálové zakladače

Časť 2

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie plynové
P 1 Plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50 kW, tlakové stanice na skvapalnený vykurovací plyn v budovách
P 2 Zariadenie na skladovanie a prepravu plynov, plynojemy
P 3 Zariadenie na plnenie a vyprázdňovanie nádob plynov vrátane železničných cisterien a tlakové stanice plynov (batériové, so zásobníkmi) (nad 10m3/h)
P 4 Zariadenie na skvapalňovanie alebo odparovanie plynov a tlakové stanice plynov (do 10m3/hod) a zariadenia pracujúce s inými technickými a nebezpečnými plynmi
P 5 Zariadenia na znižovanie alebo zvyšovanie tlaku plynov
P 6 Strednotlakové a nízkotlakové plynovody, priemyselné plynovody, acetylénovody, kyslíkovody, plynovody s medicínskymi plynmi
P 7 Plynovody a zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s jednotlivým výkonom nižším ako 50 kW a veľkokuchynské spotrebiče
P 8 Plynové kotolne a zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním so súčtom výkonov kotlov väčším ako 50 kW a priemyselné plynové zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom väčším ako 50 kW
P 9 Tlakové stanice na skvapalnené vykurovacie plyny na železničných koľajových vozidlách

Časť 3

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie tlakové
K 1 Parné kotly rušňové na dráhových vozidlách, zásobníky pary akumulačných rušňov
K 2 Parné kotly rušňové vykurovacie – kotly „K“, kotly snehometov, parných žeriavov a drapákov
K 3 Tlakové celky parných a horúcovodných kotlov stabilných
K 4 Parné generátory na koľajových vozidlách alebo stabilné slúžiace na predkurovanie vlakových súprav
K 5 Tlakové celky teplovodných a nízkotlakových parných kotolní
K 6 Vzduchojemy dráhových hnacích vozidiel, traťových strojov
K 7 Vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel
K 8 Tlakové nádoby stabilné
K 9 Tlakové nádoby batériových koľajových vozňov určené na dopravu plynov okrem jedovatých plynov a acetylénu
K 10 Tlakové nádoby hasiacich prístrojov na dráhových vozidlách
K 11 Nádoby nádržkových vozňov, nádržkových kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt
K 12 Nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa predpisu RID okrem látok v p. č. 15, 16 a brómu
K 13 Nádoby na dopravu obzvlášť nebezpečných plynov (fluorid boritý, svietiplyn, chlór, bromovodík, fosgén, oxid siričitý, oxid dusičitý, sírovodík, chlórovodík), jedovatých látok č. 31 a podľa predpisu RID (organické zlúčeniny olova) a anhydridu kyseliny sírovej a pod.
K 14 Nádoby na dopravu hlboko schladených skvapalnených plynov (napr. oxid uhličitý)
K 15 Nádoby s vnútornou gumovou výstelkou
K 16 Nádoby s vnútornou olovenou výstelkou a obdobnou výstelkou

Časť 4

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie zdvíhacie
Žeriavy a zdvíhadlá
Z 1.1 Žeriavy a zdvíhadlá na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1 a na účely kombinovanej dopravy (na pneumatikách, koľajové na žeriavovej dráhe, respektíve na špeciálnych podvozkoch)
Z 1.2 Nakladače a prekladače na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1 a na kombinovanú dopravu
Z 1.3 Zdvižné vozne čelné a bočné s prostriedkami na zavesenie a uchopenie kontajnerov ISO r.1
a na kombinovanú dopravu
Z 1.4 Mechanizmy na manipuláciu s bremenami na kombinovanú dopravu
Z 1.5 Žeriavy železničné koľajové
Z 1.6 Žeriavy koľajové špeciálne (na nehodové udalosti, na údržbu a modernizáciu dráh)
Z 1.7 Žeriavy, zdvíhacie mechanizmy a špeciálne zdvíhacie mechanizmy na dráhových vozidlách alebo dráhových podvozkoch (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z 1.1, Z 1.2, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6)
Z 1.8 Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom (okrem poradového čísla Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3)
Z 1.9 Žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami
Z 1.10 Žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo s výložníkom (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1)
Z 1.11 Prístavné žeriavy umiestnené na hrane bazénu
(slúžiace na manipuláciu s tovarom aj pre dráhové vozidlá)
Z 1.12 Zdviháky s motorickým pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá
na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel
Z 1.13 Žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové
Z 1.14 Špeciálne prostriedky a ústrojenstvá na uchopenie a zavesenie kontajnerov a na manipuláciu s bremenami pri kombinovanej doprave používané na zariadeniach uvedených pod poradovým číslom Z 1.2 a Z 1.3
Z 1.15 Zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom, alebo ich kombinácia (okrem poradového čísla Z 1.8 a Z 1.13)
Plošiny
Z 2.1 Pohyblivé pracovné plošiny na dráhových vozidlách a na dráhových podvozkoch
Z 2.2 Pohyblivé pracovné plošiny na cestných, železničných alebo špeciálnych podvozkoch určené na činnosť na trakčnom vedení dráh pod napätím
Z 2.3 Pohyblivé pracovné plošiny inštalované na dráhových vozidlách osobnej dopravy
Z 2.4 Pohyblivé pracovné plošiny neprenosné

Časť 5

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie elektrické
E 1 Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia
E 2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane
E 3 Trakčné napájacie a spínacie stanice
E 4 Trakčné vedenie železničných dráh
E 4a Trakčné vedenie električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra
E 5 Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia
E 6 Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov
E 6a Elektrické zariadenia dráhových vozidiel – traťových mechanizmov
E 7 Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
E 8 Elektrické zariadenia lanových dráh
E 9 Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy
E 10 Skúšobne elektrických zariadení dráh
E 11 Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
E 12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov
E 13 Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pre účinkami atmosférickej a statickej elektriny

Časť 6

Označenie zariadenia Kontajnery
C 1 Kontajnery ISO alebo vymeniteľné nadstavby podľa medzinárodnej dohody KBK
C 2 Termický kontajner alebo vymeniteľná nadstavba
Rozdelenie kontajnerov a výmenných nadstavieb
2) Kontajnery sú
a) odvaľovacie kontajnery na horizontálnu prekládku vybavené v prednej časti okom pre hák nakladača, v zadnej časti cestnými a železničnými rolnami a v spodku poistkou na upevnenie na vozni. Tieto kontajnery môžu byť:
1. skriňové uzavreté alebo s otvoreným vrchom, 2. termické, 3. nádržkové, 4. uzavreté s tlakovým vyprázdňovaním, 5. špeciálne (napr. silá s vnútornou prístavbou),
b) ostatné špeciálne kontajnery s vnútorným objemom väčším než 14 m3, ktoré nie sú určené pre námornú alebo leteckú prepravu a na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis.
(2) Výmenné nadstavby sú
a) prepravné jednotky určené na kombinovanú dopravu cesta – železnica, ktoré sú pre manipuláciu a fixáciu na dopravnom prostriedku vybavené upevňovacími prvkami vloženými v spodnej časti spevnenými miestami na zdvíhanie bočnými chápadlami a dolnými bočnými otvormi na zdvíhanie. Výmenné nadstavby môžu byť:
1. skriňové, 2. valníkové s plachtou, 3. s plachtovými bokmi, 4. nádržkové, 5. termické, 6. špeciálne.
Overovanie UTZ

Piliere našej činnosti tvorí overovacia činnosť určených technických zariadení pre prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov a stavebné práce.

2012-2019 © RICoS, a.s. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting