Zatvoriť náhľad
RICoS, a.s., Ferka Urbánka 2, 010 04 Žilina, Slovensko

ŠPECIFIKÁCIA URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Časť 1

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie dopravné
D 1 Technologické strojné a mechanické zariadenia osobných lanových dráh
D 2 Pohyblivé plošiny pre osoby so zníženou mobilitou, ktoré sú súčasťou dráhových vozidiel osobnej dopravy
D 3 Vrátky s motorovým pohonom na posun dráhových vozidiel

Časť 2

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie plynové
P 1 Zariadenia na prepravu plynov
P 2 Plynové zariadenia na ohrev výhybiek
P 3 Tlakové stanice na skvapalnené vykurovacie plyny, ktoré sú súčasťou železničných koľajových vozidiel

Časť 3

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie tlakové
T 1 Parné kotly rušňové na dráhových vozidlách, zásobníky pary akumulačných rušňov, kotly snehometov a parných žeriavov
T 2 Parné generátory na koľajových vozidlách
T 3 Vzduchojemy hnacích dráhových vozidiel, traťových strojov
T 4 Vzduchojemy ťahaných koľajových vozidiel
T 5 Tlakové nádoby stabilné, ktoré sú súčasťou zariadení dráhy
T 6 Tlakové nádoby batériových koľajových vozňov určené na prepravu plynov okrem jedovatých plynov a acetylénu
T 7 Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb s tlakovým vyprázdňovaním určených na prepravu bezpečných látok a sypkých hmôt
T 8 Nádoby určené na dopravu nebezpečných látok triedy 2, 3, 4, 5, 6, 8 a 9 podľa predpisu RID okrem látok v p. č. 15, 16 a brómu
T 9 Nádoby na prepravu obzvlášť nebezpečných plynov (fluorid boritý, svietiplyn, chlór, bromovodík, fosgén, oxid siričitý, oxid dusičitý, sírovodík, chlórovodík), jedovatých látok č. 31 a podľa predpisu RID (organické zlúčeniny olova) a anhydridu kyseliny sírovej a pod.
T 10 Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb na prepravu hlboko schladených skvapalnených plynov (napr. oxid uhličitý)
T 11 Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb s vnútornou gumovou výstelkou
T 12 Nádoby cisternových vozňov, cisternových kontajnerov a cisternových výmenných nadstavieb s vnútornou olovenou výstelkou a obdobnou výstelkou

Časť 4

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie zdvíhacie
Z 1 Žeriavy a zdvíhadlá
Z 1.1 Žeriavy a zdvíhadlá na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1, výmennými nadstavbami EN, manipulovateľnými cestnými návesmi EN a na účely kombinovanej dopravy (na pneumatikách, koľajové na žeriavovej dráhe, respektíve na špeciálnych podvozkoch)
Z 1.2 Nakladače a prekladače na manipuláciu s kontajnermi ISO r.1, výmennými nadstavbami EN, manipulovateľnými cestnými návesmi EN a na kombinovanú dopravu
Z 1.3 Zdvižné vozne čelné a bočné s prostriedkami na zavesenie a uchopenie kontajnerov ISO r.1, výmennými nadstavbami EN, manipulovateľnými cestnými návesmi EN a na kombinovanú dopravu
Z 1.4 Mechanizmy na manipuláciu s bremenami na kombinovanú dopravu
Z 1.5 Žeriavy železničné koľajové
Z 1.6 Žeriavy koľajové špeciálne (na nehody a mimoriadne udalosti, na údržbu a rekonštrukciu dráh)
Z 1.7 Žeriavy, zdvíhacie mechanizmy a špeciálne zdvíhacie mechanizmy na dráhových vozidlách alebo dráhových podvozkoch (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z 1.1, Z 1.2, Z 1.4, Z 1.5, Z 1.6)
Z 1.8 Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z 1.1, Z 1.2, Z 1.3)
Z 1.9 Žeriavy mostové na manipuláciu s dráhovými vozidlami
Z 1.10 Žeriavy portálové a poloportálové s mačkou alebo s výložníkom (okrem žeriavov uvedených pod poradovým číslom Z 1.1)
Z 1.11 Prístavné žeriavy umiestnené na hrane bazénu (slúžiace na manipuláciu s tovarom aj pre dráhové vozidlá)
Z 1.12 Zdviháky s motorickým pohonom na zdvíhanie dráhových vozidiel a ich súpravy a spúšťadlá na vyväzovanie podvozkov dráhových vozidiel
Z 1.13 Žeriavy stĺpové, nástenné a konzolové
Z 1.14 Špeciálne prostriedky a ústrojenstvá na uchopenie a zavesenie kontajnerov a na manipuláciu s bremenami pri kombinovanej doprave používané na zariadeniach uvedených pod poradovým číslom Z 1.2 a Z 1.3
Z 1.15 Zdvíhacie zariadenia s elektrickým zdvihom a pojazdom alebo s ručným zdvihom a pojazdom, alebo ich kombinácia (okrem zariadení uvedených pod poradovým číslom Z 1.8 a Z 1.13)
Z 2 Plošiny
Z 2.1 Pohyblivé pracovné plošiny na dráhových vozidlách a na dráhových podvozkoch
Z 2.2 Pohyblivé pracovné plošiny na cestných, železničných alebo špeciálnych podvozkoch určené na činnosť na trakčnom vedení dráh pod napätím
Z 2.3 Pohyblivé pracovné plošiny neprenosné

Časť 5

Označenie zariadenia Určené technické zariadenie elektrické
E 1 Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia
E 2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane
E 3 Trakčné napájacie a spínacie stanice železničných dráh
E 3a Trakčné napájacie a spínacie stanice električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh
E 4 Trakčné vedenie železničných dráh
E 4a Trakčné vedenie električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh, prívodná koľajnica metra
E 5 Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia
E 6 Elektrické zariadenia dráhových vozidiel železničných dráh vrátane vozňov a traťových mechanizmov
E 6a Elektrické zariadenia dráhových vozidiel električkových, trolejbusových a špeciálnych dráh vrátane vozňov a traťových mechanizmov
E 7 Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
E 8 Elektrické zariadenia lanových dráh
E 9 Náhradné zdroje elektrickej energie na prevádzkovanie dráhy
E 10 Skúšobne elektrických zariadení dráh
E 11 Zariadenia dráh na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
E 12 Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov
E 13 Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynných atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny

Časť 6

Označenie zariadenia Kontajnery
C 1 Kontajnery ISO podľa medzinárodnej dohody KBK alebo výmenné nadstavby EN
C 2 Termický kontajner alebo termická výmenná nadstavba
Overovanie UTZ

Piliere našej činnosti tvorí overovacia činnosť určených technických zariadení pre prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov a stavebné práce.

2012-2024 © RICoS, a.s. | www.ricos.sk
Created by ITconsulting